საკვლევი ტერიტორიის ბოტანიკური შესწავლა – საწყისი ეტაპის ანგარიში

2020 წლის მარტსა და აპრილში ბოტანიკური კვლევის ჯგუფის მიერ
განხორციელდა საკვლევი ტერიტორიის ფლორისა და მცენარეულობის შესახებ
ლიტერატურული მონაცემების მოძიება და ანალიზი. დადგინდა, რომ უშუალოდ
საკვლევი ტერიტორიის ფლორა და მცენარეულობა წარსულში კომპლექსურად არ
შესწავლილა და მისი მცენარეული სამყაროს შესახებ მხოლოდ მწირი მონაცემებია
ხელმისაწვდომი. საანგარიშო პერიოდში ჩატარდა რამდენიმე საველე გასვლა, რის
შედეგადაც გამოვლინდა ოთხი მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების სახეობის
(კავკასიური ღვინა – Fritilaria caucasica, რომაული გუგულის კაბა – Dactylorhiza
romana subsp. georgica, კავკასიური ზამბახი – Iris caucasica, კავკასიური ფუტკრის
დედა – Ophrys caucasica) რამდენიმე პოპულაცია; აღნიშნული სახეობები
განეკუთვნება ველურად მოზარდ დეკორატიულ მცენარეებს. რეკომენდებულია
მხედველობაში იქნას მიღებული ამ პოპულაციების მდგრადობის შენარჩუნება
ტერიტორიის სივრცითი მოწყობის სამუშაოების დაგეგმვისა და შესრულების
პროცესში.

თემურ ტყემალაძე – ფონდი განვითარება და გარემოს თავჯდომარე

დღეს კიდევ ერთხელ გახდა აქტუალური ვაჟას სიტყვები „გაძლება გვმართებს ბუნება, რასაც დაგვადებს ხარკადა". სწორედაც, რომ დღეს ხარკს იხდის კაცობრიობა...

ირინა დანელია – სამეთვალყურეო საბჭოს წევრი (ბიოლოგი)

ურბანული ტყის კონცეფცია ითვალისწინებს ხანგრძლივ, დინამიურ პროცესს, რათა მდგრადი, ბუნებრივი ეკოსისტემა ჩამოყალიბდეს. ტყის ეკოსისტემის ჩამოყალიბებას კი მრავალი ათეული წელი სჭირდება.

გიორგი გოცირიძე – გეოგრაფი

მე ვარ გეოგრაფი. ჩვენ გადავწყვიტეთ, რომ ვიმუშაოთ ჰოლისტიკური მიდგომით, ვინაიდან ეს ერთი ქალაქი და ერთი ცოცხალი ორგანიზმია, და გვინდა დავამკვიდროთ ქალაქური, ურბანული...