დონაცია

დონაციისთვის გამოიყენეთ შემდეგი მონაცემები

მიმღები:

ა(ა)იპ „ფონდი განვითარება და გარემო“

საბანკო რეკვიზიტები:

სს „საქართველოს ბანკი“ - GE26BG0000000162567201