კვლევების შემაჯამებელი ანგარიში

კვლევის შემაჯამებელი დოკუმენტი წარმოადგენს თბილისის ურბანული ტყის კვლევითი ნაწილის შემაჯამებელ
ანგარიშს, რომლის მიზანია ქ. თბილისის ურბანული ტყის/ტყე-პარკის სივრცით-ფუნქციური და ტექნიკურ-ეკონომიკური განვითარების ხედვის დამუშავების საფუძვლის შექმნა.
შემაჯამებელი ანგარიში წარმოადგენს დამოუკიდებლად, მაგრამ წინასწარ შეთანხმებული ერთიანი სტრუქტურითა და კვლევის მიდგომებით ინტეგრირებულ მრავალდისციპლინარული კვლევების ერთიან ნაკრებს, რომელიც შეიქმნა საკვლევ ტერიტორიაზე არსებული დარგთაშორისი კონფლიქტებისა და საერთო გამოწვევების მაქსიმალურად გამოვლენისა და გეგმარებით ეტაპზე მათი გადაწყვეტის საუკეთესო შესაძლებლობების დასადგენად

სრული კვლევის ფაილების ჩამოსატვირთად გამოიყენეთ ქვევით მოცემული ღილაკები