შოთა ფხაკაძე – გეოდეზისტ-ტოპოგრაფი

მე წარმოვადგენ კომპანია ტერაგრაფიკს, რომელიც ახორციელებს ტოპოგეოდეზიურ, საკადასტრო აგეგმვით და აეროგადაღების სამუშაოებს. ჩვენი გეოდეზისტთა გუნდი საკვლევ არეალში ჩაატარებს აეროგადაღებას დრონის გამოყენებით, ტოპოგრაფიულ და საკადასტრო კვლევებეს. ასევე აეროგადაღების საფუძველზე კამერალური სამუშაოების შედეგად გამოავლენს ტყის კონტურებს. ზემოთაღნიშნული სამუშაოების შედეგად მოვამზადებთ ფონური საკადასტრო მონაცემების რუკას. 1:1000-იანი მასშტაბის ტოპოგრაფიულ რუკას და საკვლევი არეალის მაღალი ხარისხის ორთოფოტოს.