დავით ჭელიძე – ბოტანიკოსი

სალამი მე გახლავართ ბოტანიკოსი, ჩვენი სამუშაო ჯგუფი განახორციელებს საკვლევი ტერიტორიის ბოტანიკურ შესწავლას, რომელიც მოიცავს მცენარეულობის ძირითადი ერთეულების იდენტიფიკაციას, მოკლე აღწერას და დარუკებას, ასევე მაღალი საკონსერვაციო ღირებულების მცენარეული დაჯგუფებებისა და სახეობების პოპულაციების გამოვლენასა და რუკაზე დატანას. გამოვლინდება ტერიტორიაზე მოზარდი ძირითადი სახეობები და შეირჩევა სხვადასხვა უბნებში დასარგავი ხეებისა და ბუჩქების ასორტიმენტი.